docker

มาลองใช้ Odoo ผ่าน Docker กัน

2017-12-31 vittayasak 0

Odoo เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อเดิมคือ Open ERP ซึ่งตอนนี้ตัวมันเองมาถึง version 11 และมองตัวเองเป็นมากว่า ERP มาตั้งแต่เวอร์ชัน 8 แล้ว ในบทความนี้ผมได้ทำการทดลองติดตั้งและเปิดใช้บริการ Odoo ผ่านการใช้งาน Container ของ Docker เป้าหมายคือ มี Database PostgreSQL 9.4 ต […]