hadoop-002

Bigdata ติดตั้ง Hadoop แบบ Pseudo Distributed และการใช้งาน HDFS

2016-05-19 vittayasak 0

หากเราต้องประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata) ควรต้องเลือกทำงานในแบบ Distributed Program หรือการรันงานแบบกระจายตัวไปยังหลายๆเครื่อง เพื่อช่วยลดเวลารวมในการประมวลผล (อารมณ์เหมือนแทนที่จะทำงานคนเดียว เราก็แบ่งงานเป็นงานย่อยๆ ให้หลายๆคนทำพร้อมๆกัน มันคือการทำงานแบบ […]